Patientinformation

Information för dig som patient

 

Patientsäkerhetsberättelse
Alla vårdgivare ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse varje år. Det kan man läsa i patientsäkerhetslagen.

 

Här kan du läsa om hur Achima Care Roslunda arbetar med patientsäkerhet, vad man gjort för att öka patientsäkerheten och vilka resultat man uppnått.

Patientnämnden
Du kan, förutom till vårdcentralen, vända dig till regionens Patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad vård; landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Kontaktuppgifter hittar du under våra Länkar.

 

LÖF Personskadereglering
Om en skada inträffar och du behöver söka ersättning för denna, vänder du dig till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Kontaktuppgifter till LÖF hittar du under våra Länkar, dit kan du också vända dig för mer information om vad försäkringen omfattar.

 

Socialstyrelsens tillsynsavdelning
Du kan vända dig till Socialstyrelsens tillsynsavdelning, avdelningen granskar så att vård och omsorg följer regelverket och påtalar brister i säkerheten för medborgarna. Socialstyrelsen granskar om den svenska vården och omsorgen uppfyller de uppdrag som de har enligt regelverket. Genom tillsyn kan Socialstyrelsen upptäcka och påtala brister i säkerheten vad gäller såväl enskilda människor som befolkningen i stort. Om man hittar brister ställs krav på verksamheterna att vidta åtgärder som eliminerar risker och missförhållanden.

 

Inspektionen för vård och omsorg
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).


Den nya myndigheten ansvarar också för tillståndsprövning inom dessa områden, och tillsynsuppddraget omfattar även fortsättningsvis handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.
Hit kan man vända sig som patient eller anhörig om man vill klaga på vården.

 

Patientspärr

Patienter har möjlighet att spärra uppgifter i den sammanhållna journalföringen. En spärr innebär att andra vårdgivare inte får tillgång till uppgifterna. Det är bara den vårdgivare som satt spärren som kan häva den. Detta innebär att uppgifterna inte kan göras tillgängliga genom sammanhållen journalföring även om patienten samtycker till det i det enskilda fallet.


Begäran om spärr registreras i patientjournalen. En patient kan när som helst låta häva spärren. För att häva spärr satt inom vårdgivaren Region Skåne kan patienten antingen använda samma blankett som användes för att ansöka om spärr eller användas sig av ”Mina Vårdkontakter”. Patienten ansöker då om hävande av spärr.

 

Uppstår en nödsituation i patientens hälsotillstånd och vårdpersonal behöver ha omedelbar tillgång till elektroniska uppgifter kan spärren hävas tillfälligt, utan patientens samtycke, via så kallad nödöppning.

 

Synpunkter
Du är välkommen att kontakta vår vårdcentralschef Anne Lazukic om du har synpunkter på vården eller behöver få hjälp och stöd. Vi vill gärna ha en ständig dialog med våra patienter och värdesätter alla förslag på hur vi kan bli bättre. 

Skriv gärna ett mail till vårdcentralchef Anne Lazukic: 
anne.lazukic@lakarhusetroslunda.se eller skicka ett vanligt brev till
Anne Lazukic, Achima Care Roslunda, Errarpsvägen 3, 262 62 ÄNGELHOLM. Anne återkommer alltid med svar!

Vårdgaranti

Vård inom viss tid – En vårdgaranti som gäller i hela landet

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser man ska erbjudas vård från landstinget eller regionen. Däremot reglerar vårdgarantin inte om vård ska ges eller vilken vård man ska få.

Från och med att det beslutas att man bör komma för ett första besök till läkare på vårdcentral eller göra ett besök, alternativt få en behandling inom den specialiserade vården, anger vårdgarantin hur länge man som längst ska behöva vänta. Om det inte går att få vård inom tidsgränserna på den vårdenhet man sökt, erbjuds man sitt besök eller sin behandling på en annan vårdenhet. Ibland kan man bli hänvisad till en vårdenhet i ett annat landsting.

 

Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om man blir akut sjuk eller skadad ska man få vård så fort som möjligt.


Nationell Vårdgaranti 0–7–90–90

Enligt vårdgarantin har man rätt till:

 • 0 – Kontakt med primärvården samma dag
  Samma dag som man söker hjälp ska man få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.
 • 7- Läkarbesök i primärvården inom sju dagar
  Bedömer vårdpersonal att man behöver träffa en läkare ska man få tid inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen eller hos familjeläkaren.
 • 90 – Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  Om man får en remiss till den specialiserade vården ska man få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård utan remiss.
 • 90 – Behandling påbörjad inom 90 dagar
  Efter beslut om behandling, till exempel operation, ska man få en tid inom 90 dagar.

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte

 • återbesök
 • om man av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser
 • medicinsk service, till exempel laboratorie- och röntgenundersökning
 • utredningar och undersökningar
 • hjälpmedelsförsörjning, ett undantag är utprovning av hörapparater
 • om man tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet (om man senare ändrar sig kan man tacka ja till erbjudandet).

Väntetider i vården

Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider, Vantetider.se. På webbplatsen visas väntetidsläget inom landstingen.


Vård på annat håll

Om man erbjuds besök eller behandling, som inte kan ges inom vårdgarantins tidsgräns, ska man erbjudas vård hos en annan vårdenhet. Man kan avstå från detta erbjudande om man inte vill få vård någon annanstans än där man sökt. Det kan innebära att man får vänta längre. Om man senare ångrar sig kan man alltid kontakta sin vårdgivare. Vårdgarantin börjar då gälla från detta datum.

 

För mer information gå gärna in på www.1177.se

 

 

Personuppgiftsansvarig/dataskyddsombud


Achima Care är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter.


I enlighet med Dataskyddsförordningen har Achima Care ett dataskyddsombud (DSO), som har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

 

Du kan läsa om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy här.

 

Information om Dataskyddsförordningen finns  på www.datainspektionen.se. 

Hit kan du vända dig

 

Achima Care Läkarhuset Roslunda

Errarpsvägen 3

262 62 Ängelholm

  

Achima Care är en privat vårdgivare som driver vårdcentraler i Kronoberg, Västra Götaland, Sörmland, Skåne och Västmanland samt en Rehabenhet i Skåne.

 

 

Huvudkontotor

Achima Care AB

Östra Prinsgatan 20

371 31 Karlskrona

 

info@achima.se

 

 

 

Telefonnummer: 0431 – 44 94 50
 

Hemsida: www.roslundavardcentral.se

Roslunda vårdcentral drivs av: